VEDTÆGTER

LANDSFORENINGEN FOR FØRTIDSPENSIONISTER


Se

Landsforeningens formål i §2 samt resten af §´erne her ...

LANDSFORENINGEN FOR FØRTIDSPENSIONISTER

CVR/SE 30098927


v/ Carl-Erik Nielsen, landsformand

Hedebovej 24

3700 Rønne


Landsforenings tlf.: 21 72 30 06VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR FØRTIDSPENSIONISTER


§ 1. FORENINGENS NAVN.

Stk. 1. Landsforeningen for Førtidspensionister.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er der, hvor den til enhver tid valgte formand er bosiddende.

§ 2. LANDSFORENINGENS FORMÅL.

Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtidspensionister.

Stk. 2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr. nuværende og fremtidige førtidspensionister.            Langtidssyge – fleks og skånejobbere samt borgere i ressourceforløb.

Stk. 3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved behandling af sager vedrørende førtidspension.

Stk. 4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene for nuværende og kommende førtidspensionister.

Stk. 5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.

Stk. 6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral


§ 3. MEDLEMMER.

Stk. 1. Landsforeningen er en forening, hvor firmaer og organisationer kan optages som aktive / passive medlemmer.

Disse har ret til at deltage i Landsmøder og Landsbestyrelsesmøder uden stemmeret og for egen regning, men

kan vælges til deltagelse i diverse udvalg. Det af Landsmødet besluttede kontingent for ovennævnte skal

afregnes til Landsforeningen inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Udmeldelse af Landsforeningen skal ske skriftlig med 1 måneds varsel til udgang af regnskabsåret  

(kalenderåret).

Stk. 3. Genindmeldelse kan tidligst ske efter 6 måneder og efter en Landsbestyrelsesbeslutning. Genindmeldelse kan kun ske ved skriftlig anmodning fra en beslutningsdygtig lokalbestyrelse.

§ 4. LOKALFORENINGER.

Stk. 1. En lokalforenings vedtægter må ikke modarbejde landsforeningens love og vedtægter. Landsforeningens logo skal indgå.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at en lokalforening kan optages i Landsforeningen.

1. Der skal foreligge referat fra den sidste ordinære generalforsamling, godkendte vedtægter, samt referat fra det konstituerende møde, vedlagt navne, adresser og telefonnumre på den valgte bestyrelse & revisorer.

2. Lokalforeningen skal fremlægge gyldig medlemsliste på de af landsbestyrelsens fastsatte tidspunkter til brug for udsendelse af Landsbladet.

Stk. 3. Lokalforeningerne skal ligeledes fremsætte krav om tilgodehavende til kassereren den 1. i hver måned.

§ 5. FORENINGENS ORGANER & LANDSMØDE.

Stk. 1. Foreningens organer består af en landsbestyrelse. Landsbestyrelsen består af formanden eller en udvalgt fra hver af de tilsluttede lokalforeninger. Samt Landsformanden og Landskassereren.

Stk. 2. Det ordinære Landsmøde er foreningens højeste myndighed.

Stk. 3. Ordinært landsmøde afholdes en gang om året inden udgangen af Maj måned. Landsmødet indkaldes skriftligt eller elektronisk(E-mail) med mindst 4 ugers varsel med dagsorden for mødet til alle tilsluttede lokalforeninger.

Stk. 4. De tilsluttede lokalforeninger skal have afholdt generalforsamling inden den 31 marts.

Stk. 5. Til det ordinære og evt. ekstraordinære landsmøde har 5 af alle lokalforeningernes medlemmer adgang med stemmeret, forudsat at lokalforeningen har betalt sit grundkontingent og indleveret opdateret medlemsliste til landsforeningen jf. § 4. stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et enkelt delegeret i henhold til skriftlig bemyndigelse fra de øvrige.


Stk. 6. Dagsordenen ved det ordinære landsmøde er følgende.


1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Fremlæggelse af landsforeningens årsberetning.

4. Fremlæggelse af landsforeningens reviderede regnskab.

5. Redegørelse for landsforeningens planer det kommende år, herunder fastsættelse af grundkontingent for det kommende år.

6. Indkomne forslag.

7. 1. Valg af landsformand for en periode på 2 år. (lige år). Landsformanden kan være lokalforeningsformand.

7. 2. Valg af kasserer direkte på landsmødet for en periode på 2 år (ulige).

7. 3. Et medlem, der ønsker valg og som med gyldig grund ikke kan være til stede ved landsmødet, skal skriftligt give tilsagn om at ville modtage valg.

8. Valg af suppleant for kassereren. Vælges for et år af gangen.

Suppleanterne indtræder såfremt et medlem får varigt forfald, men ikke ved almindeligt fravær. Hvis ikke der opnås valg, kan landsbestyrelsen bemyndiges til at finde egnede suppleanter i lokalforeningerne.

9. Valg af to interne revisorer for 2 år, den ene første gang for 1 år, samt to revisorsuppleanter, begge for 1 år, ingen af de valgte må være medlem af landsbestyrelsen.


Stk. 7. Landsmødet ledes af en dirigent, der indestår for mødets lovlighed i henhold til foreningens love. Dirigenten alene og suverænt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.

Stk. 8. Beslutninger på landsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget spørgsmål om vedtægtsændringer, foreningens opløsning. Disse beslutninger skal træffes med 2/3 flertal af de fremmødte delegerede.

Stk. 9. Referenten fører referat over det på landsmødet passerede og vedtagne beslutninger. Efterfølgende underskrives / godkendes referatet af dirigenten og landsformanden og sendes skriftligt til alle lokalforeningers formænd.

Stk. 10. Forslag der ønskes behandlet på landsmødet, skal være landsformanden i hænde senest 14 dage før der holdes ordinært landsmøde.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE.

Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes såfremt et flertal i landsbestyrelsen beslutter det, eller hvis 1/3 af lokalforeningerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af grund og forslag til dagsorden.

Stk. 2. Landsbestyrelsen pålægges at arrangere det ekstraordinære landsmøde, til afholdelse mindst 6 uger efter at en gyldig skriftlig begæring er fremsat og med mindst 14 dages varsel sammen med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske skriftligt til samtlige tilsluttede lokalforeninger.

§ 7. LANDSBESTYRELSEN.

Stk. 1. landsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Stk. 2. Landsbestyrelsen afholder møder efter behov, mødet tilstræbes afholdt på et for medlemmerne geografisk centralt beliggende sted.

Stk. 2a. Landsbestyrelsesmødet kan undtagelsesvis afholdes via e-mail.

Stk. 3. Landsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til specifikke opgaver. Medlemmerne i udvalg og arbejdsgrupper skal som hovedregel være medlem af en lokalforening. Krav om medlemskab kan dog fraviges i tilfælde, hvor der er tungtvejende grunde herfor.

§ 8. BESLUTNINGER.

Stk. 1. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt min. Halvdelen af landsbestyrelsen er til stede, enten personligt eller repræsenteret ved suppleanter.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved alm. Stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder / henlægges forslaget.

Stk. 3. Formanden indkalder til mødet med dagsorden. Såfremt mindst halvdelen af landsbestyrelsen ønsker et møde, skal landsformanden indkalde hertil.

Stk. 4. Landsformanden åbner mødet og drager omsorg for, at der vælges en mødeleder, og at alle beslutninger bliver ført til referat. Afvigende meninger kan kræves ført til referat.

Stk. 5. Landsbestyrelsen hæfter ikke personligt for eventuelle tab i landsforeningen.

Stk. 6. Alle hverv i landsbestyrelsen er ulønnede.

Stk. 7. Der er mulighed for at godtgøre udgifter til tlf. og kørsel, maximalt efter gældende satser for godtgørelse til frivilligt arbejde.

§ 9. TEGNINGSRET.

Stk. 1. Landsforeningen tegnes af landsformanden og kassereren, i tilfælde af forfald overtages tegningsretten af næstformanden sammen med kassereren. Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter for økonomiske tab.

§ 10. EKSKLUTION.

Stk. 1. Et flertal i landsbestyrelsen kan beslutte, at ekskludere en lokalforening, såfremt lokalforeningen åbenlyst modarbejder landsforeningens målsætning og interesser. Eksklusion kan også forekomme, såfremt der gentagne gange ikke indsendes medlemslister og grundkontingent. Eksklusionen skal ske skriftligt og rekommanderet til lokalforeningens formand med kopi til bestyrelsen.

Stk. 2. Eksklusionen kan skriftligt og rekommanderet, inden 30 dage appelleres til det følgende ordinære landsmøde, der med alm. Stemmeflertal af de fremmødte, træffer den endelige afgørelse.

En evt. appel fremsendes til Landsformanden.

Stk. 3. en evt. appel har opsættende virkning.

Stk. 4. Ved en eksklusion mister lokalforeningen retten til at bruge landsforeningens navn og logo.

§ 11. REGNSKAB

Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Lokalforeningerne indbetaler det af landsmødet besluttede kontingent til Landsforeningens kasserer inden årets udgang.

Stk. 3. Landsmødet kan beslutte at fravige stk. 2 for enkelte elle alle tilsluttede lokalforeninger, såfremt tungtvejende grunde taler herfor.

Stk. 4. Landsforeningen søger de store landsdækkende fonde om støtte til landsforeningens arbejde. Lokalforeningerne kan søge midler fra fonde m.v. som dækker det område, hvor lokalforeningen har hjemme.

Stk. 5. I både landsforeningen og lokalforeningerne, skal alle tilskud fra fonde m.v. klart fremgå af regnskabet.

Stk. 6. Der skal føres separat regnskab med donationer, hvortil der er knyttet specielle betingelser. På donationer på kr. 200.000,00 eller mere, skal der altid føres separat regnskab, der fremlægges på det førstkommende ordinære landsmøde.

§ 12. REVISION.

Stk. 1. Landsforeningens regnskab samt evt. separate regnskaber jf. § 11. stk. 6, revideres af to interne revisorer.

Stk. 2. Såfremt landsforeningen råder over eller har omsat for kr. 200.000,00 eller mere, skal regnskabet revideres af en reg. revisor.

Stk. 3. Såfremt landsforeningen har modtaget donationer eller gaver på kr. 200.000,00 eller derover, hvortil der er knyttet specielle betingelser, gælder § 12. stk. 2.

Stk. 4. Evt. valg af reg. revisor sker i landsbestyrelsen.

§ 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Stk. 1. Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på et ekstraordinært landsmøde ved simpelt flertal.

§ 14. ADMINISTRATION.

Stk. 1. Landsformanden og landskassereren er ansvarlige for administrationen af landsforeningen.

Stk. 2. landsmødet kan bemyndige landsbestyrelsen til at ansætte lønnede medarbejdere.

§ 15. LANDSFORENINGENS OPLØSNING.

Stk. 1. Til opløsning af landsforeningen kræves vedtagelse på et ordinært landsmøde, med 2/3 majoritet blandt alle stemmeberettigede fremmødte lokalforeninger. Opnås denne majoritet ikke, kan landsbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært landsmøde, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede lokalforeninger.

Stk. 2. I tilfælde af Landsforeningens opløsning videregives dennes midler til de lokalforeninger som stadig eksisterer. Skulle sidstnævnte være ophørt, videregives midlerne til en forening eller en organisation, hvis formål i overvejende grad er i overensstemmelse med nærværende vedtægts § 2. Stk. 1 til 6.


§ 16. FORENINGENS FUSION MED ANDRE FORENINGER.

Stk. 1. En evt. fusion / sammenlægning skal ske efter samme regler som opløsning af landsforeningen, hvilket vil sige efter § 15. stk. 1.§ 17. IKRAFTTRÆDEN.

Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen på det ordinære landsmøde i Horsens

den 04. april 2019.LANDSFORMAND                  DIRIGENT

Carl-Erik Nielsen                      Lona Nørlev

NEWS & EVENTS


Convallis augues mauris facilisis neque amet.

June 16, 2019

Convallis augues mauris facilisis neque amet.


KONTAKTOPLYSNINGER


Landsforeningen for Førtidspensionister


v/Carl-Erik Nielsen

Hedebovej 24

3700 Rønne

FØLG OS


Nam consequat convallis amet  sapien orci massa sed volutpat augue mauris facilisis.

Copyright @ All Rights Reserved