LOVE, ERFARING & INFO

AKTUELLE OPLYSNINGER 2017

Skal indgå i menuen (da det er aktuelt og up-to-date-stof) måske kobles med "Sociale satser"-siden

Værd at vide som Førtids-pensionist

NB!

En meget vigtig regel er, at hvis der sker ændringer i førtidspensionistens eller ægtefælles/samlevers økonomiske situation, skal dette meddeles til UdbetalingDanmark og Skat, man skal være opmærksom på, at man skal meddele det i alle afdelinger (pensionskontor, boligsikring, skat), da de forskellige afdelinger ikke giver besked videre til hinanden.

 

Når du bliver førtidspensionist

Når du bliver førtidspensionist er der mange ting, du selv bør være opmærksom på fordi hverken din Kommune, din læge, dit forsikringsselskaber el.lign. er ansvarlige for, at meddele dig dine muligheder/rettigheder.

Da vi jo er mange før dig der er blevet førtidspensionister har vi valgt, at skrive disse nyttige oplysninger.

Det er måske ikke alle emner, der har betydning for netop dig. Vi har valgt at skrive mest muligt ned.

Undersøg selv hvilke emner der har betydning for netop DIG.


Privat pensionsordning

Der kan være særlig forhold der gør sig gældende, når du bliver førtidspensionist. Undersøg hvordan DINE pensionsforhold er og få afgørelsen skriftligt.


Frivillig indbetaling til Efterløn.

Har du foretaget frivillige indbetalinger (startede i år 2000) til Efterløn, har du som førtidspensionist mulighed for at få det indbetalte beløb retur.

Du kan - i henhold til den nuværende lovgivning - ikke gå på Efterløn, når du er førtidspensionist. Du skal selv rette henvendelse til din Kommune og din fagforening, da det beløb, du har indbetalt til fagforeningen før du blev førtidspensionist, forbliver i fagforeningen, så derfor skal du søge begge steder.


Dyrtidsportioner.

Har du været omfattet af indbetaling til dyrtidsfonden, har du mulighed for, at få beløbet udbetalt når du bliver førtidspensionist.

Undersøg de nærmere regler, når du retter henvendelse til Dyrtidsfonden.


ATP og SAP

Regler vedrørende førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 01.01.2003

Når du bliver førtidspensionist ophører indbetaling til ATP automatisk. Du kan herefter foretage frivillig indbetaling til ATP og SAP (Supplerende Arbejdsmarkeds Pension) Du skal selv betale 1/3 og kommunen betaler 2/3.

  • Regler vedrørende førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003
  • Når du bliver førtidspensionist skal man fortsætte med at indbetale til ATP. Du kan desuden foretage frivillig indbetaling til SAP (Supplerende Arbejdsmarkeds Pension) Du skal selv betale 1/3 og kommunen betaler 2/3.
  • Ret henvendelse til din Kommune for at få en særlig blanket til formålet. Udfyld blanketten og afleverer den til Kommunen, som søger for det videre forløb.DSB/Arriva rejser.

Som førtidspensionist kan du få rabat hos DSB/Arriva. Henvend dig til Udbetaling Danmark og få et pensionsbevis.

Dernæst skal du henvende dig på en DSB/Arriva station/kiosk (medbringende pensionsbevis og et pasfoto). Bed om at få lavet et "pensionist-rabat-kort" (det ligner et traditionelt "månedskort").Rådgivere i Regionen.

Alle regioner har en Patientvejleder. Hos Patientvejlederen kan du søge råd og vejledning i forbindelse med f.eks. en formodet fejlbehandling hos læge eller sygehus, en arbejdsskadessag el.lign. Henvend dig hos din Region for at lave en aftale med Patientvejlederen hvis du ønsker rådgivning/hjælp til din "sag".Generelt om sagsbehandling/undersøgelser.

Din sagsbehandler kan enten være uddannet Socialrådgiver eller Kontorassistent evt. med en overbygning på kontoruddannelsen. Du har lov til at medbringe en bisidder til møder hos jobcentret, til speciallægeundersøgelser eller andre aktiviteter, der kan have betydning for din økonomi, din nutidige og fremtidige situation. En repræsentant for Foreningen kan evt. deltage som bisidder. Du har krav på at få fuld aktindsigt i journaler hos jobcentret, fra speciallæger, egen læge o.s.v. Du har tillige krav på et skriftligt referat fra dine møder hos jobcentret. Du skal selv tage initiativ til (skriftligt) de hér nævnte ting.Økonomisk hjælp.

Afhængig af dine (- og din eventuelle samlever/ægtefælles) økonomiske forhold, kan du søge/opnå hjælp til f.eks. husleje og varmeudgifter og måske har du mulighed for at opnå personligt tillæg i henhold til aktivlovens § 81.

Kontakt Borgerservice i din kommune eller Udbetaling Danmark for vejledning/ansøgning og få altid afslag skriftligt og begrundet.Særligt børnetilskud.

Som førtidspensionist m/børn kan man i nogen situationer, opnå ret til udbetaling af et særligt børnetilskud.

Henvend dig Udbetaling Danmark for information.Hjælpemidler/forbrugsgoder/invalidebil/vægtafgift/invalideskilt m.m..

Der er mulighed for lån af hjælpemidler (f.eks. stol, seng, køkkenredskaber m.m.) som kan lette din hverdag. Invalidebil, Trivsels bil og hjælpemidler til bil (f.eks. installation af automatgear) hører også under betegnelsen hjælpemidler. Du kan ansøge om fritagelse for vægtafgift. Hvis din gangdistance er meget begrænset, har du mulighed for at få et invalideskilt. Det skal søges hos Danske Handicaporganisationer.

Kontakt Borgerservice i din kommune for information. Få altid afslag skriftligt og begrundetKronikertilskud

  • Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke længere søge om det.
  • Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget medicin
  • Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3.955 kr. årligt (2017-tal)
  • Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud til tilskudsberettiget medicin, når borgeren har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin ( i tilskudspriser) på over 3.955 kr.(2017 tal)                               
  • Sundhedsstyrelsen, opdateret den 15.12.2015


Helbredstillæg

Du kan få tilskud til visse typer medicin og undersøgelser, hvis du kun har din folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog. Derudover kan du få tilskud til tandproteser og briller, hvis kommunen får faglige argumenter for, at det er nødvendigt. Ønsker du at ansøge om helbredstillæg, skal du kontakte din kommune.


Førtidspensionister og helbredstillæg

Hvis du er førtidspensionist, kan du kun få helbredstillæg, hvis du er tilkendt pension før 1. januar 2003.


Betingelser

For at få et helbredstillæg: må du ikke have en formue, der er højere end 84.300 kr. uanset du er gift eller samlevende (2017). formuen er det beløb, der står i banken, renteindtægter og andet, men ikke pensionen. Du skal have en personlig tillægsprocent, der er højere end 0, og både medicin og behandling skal være tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring.


Beregning af helbredstillæg

Et helbredstillæg beregnes ud fra din personlige tillægsprocent, der fremgår af din årlige pensionsberegning, som alle pensionister får tilsendt senest 1. februar.


Sådan regnes den personlige tillægsprocent ud

Procenten regnes ud på basis af din og en evt. ægtefælle/samlevers samlede indkomst ud over pensionen. Har du som enlig en ekstraindkomst, der er mindre end 20.100kr. om året (2017), er tillægsprocenten 100. Du vil derfor få udbetalt hele helbredstillægget. Er I gift eller samlevende skal I have under 39.800 kr. (2017) i ekstraindkomst for at få det fulde tillæg udbetalt. Er indtægten højere, trappes procenten ned. Hvis du som enlig har en indkomst på over 69.800 kr. (2017) om året, bliver tillægsprocenten 0. Det samme gælder, hvis gifte eller samlevende tilsammen har en indtægt på over 140.000 kr. (2017).


Klagemuligheder

Ønsker du at klage over noget i forbindelse med helbredstillæg, kan du henvende dig til Udbetaling Danmark. Ønsker du - efter dialog med Udbetaling Danmark - stadigvæk at fastholde din klage, kan du bede Dem sende din klage videre til Ankestyrelsen


For at få varmetillæg

For at få varmetillæg skal du have en personlig tillægsprocent, der er højere end 0. Den personlige tillægsprocent fremgår af din årlige pensionsberegning, som du får fra Udbetaling Danmark . Du kan søge Udbetalimng Danmark om varmetillæg. Du kan få tilskud til det, der svarer til gennemsnittet af det forbrug, du har haft i de seneste tre år. Har du ikke haft din bolig så længe, bliver det beregnet ud fra det forbrug, du har haft, mens du har boet der. Eller ud fra et skøn over de udgifter, du forventer at få. Har du fjernvarme, elvarme eller en anden varmeforsyning, der er fælles med andre, bliver varmetillægget beregnet ud fra 90 pct. af varmeregningen. De sidste ti pct. er et standardfradrag, som trækkes fra, fordi du selv skal betale udgifter til drift og vedligeholdelse af et varmeanlæg.


Har du eget oliefyr eller lignende, beregnes tillægget ud fra hele udgiften til brændslet. Da du selv betaler til drift og vedligeholdelse, skal der altså ikke trækkes 10 pct. fra.


Satser for 2017

Er du gift eller samlevende, skal I selv betale de første 7.500 kr., er du enlig, skal du betale de første 5.000 kr.


Varmeudgifter, der overstiger maksimumbeløbet på 21.200 kr., kan du ikke få tilskud til. Bor I mere end to voksne i en bolig, bliver maksimumbeløbet dog forhøjet med 6.400 kr. for hver voksen ud over to.

Beløbet udbetales som et personligt tillæg og er skattefrit.


Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger i din kommune eller i Udbetaling Danmark   


 NEWS & EVENTS


Convallis augues mauris facilisis neque amet.

June 16, 2019

Convallis augues mauris facilisis neque amet.


KONTAKTOPLYSNINGER


Landsforeningen for Førtidspensionister


v/Carl-Erik Nielsen

Hedebovej 24

3700 Rønne

FØLG OS


Nam consequat convallis amet  sapien orci massa sed volutpat augue mauris facilisis.

Copyright @ All Rights Reserved